Najlepsze ceny. Najlepsze oferty.

Regulamin Programu Partnerskiego LALC

Apartamenty Lion
1

I. Idea działania Programu

1. Członkostwo i uczestnictwo w Programie Premiowym LALC („Lion Apartments Loyalty Club” zwanym dalej Programem) jest bezpłatne, całkowicie dobrowolne i nie obliguje Uczestników Programu do żadnych świadczeń wobec Organizatora tj. firmy Lion Management Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie, ul. Smolna 1D, 81-771 Sopot.

2. Celem Programu jest szczególne wyróżnienie lojalnych Klientów portalu rezerwacyjnego www.lion-apartments.pl (dalej zwanego Portalem), znajdującego się pod niniejszym adresem (Organizator przypisuje sobie prawo do zmiany adresu www lub rozszerzenia funkcjonalności portalu wraz z programem partnerskim o kolejne adresy www) poprzez oferowanie możliwości zdobycia Punktów Premiowych, które można wykorzystać u Partnerów Programu oraz promocji usług Partnerów Programu. Niniejszy regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie i obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili jego ogłoszenia na stronach Portalu, na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jego zawieszenia (Przerwa) lub zakończenia przez Organizatora na warunkach określonych w §8.

2

II. Obiekty uczestniczące w Programie

1. Obiektami noclegowymi uczestniczącymi w Programie są obiekty noclegowe oznaczone odpowiednią wzmianką (LALC), która widoczna jest w procesie rezerwacji usługi noclegowej w Portalu. Dodatkowo, status LALC może być widoczny w recepcji danego obiektu noclegowego.

2. W przypadku nowych Obiektów Noclegowych wchodzących do Programu, naliczanie punktów premiowych możliwe jest w przypadku, gdy pobyt lojalnościowy odbędzie się już po przystąpieniu Obiektu Noclegowego do Programu.

3

III. Warunki przystąpienia do Programu

1. W Programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W Programie mogą uczestniczyć osoby prawne, które zobowiązują się do wykorzystywania imiennych punktów premiowych zgodnie z zasadami korzystania z punktów szczegółowo opisanymi w §6.

2. Status Stałego Klienta otrzymuje każdy Kupujący (Uczestnik) w sieci obiektów noclegowych zrzeszonych na Portalu, który dołączył do Programu zakładając imienne konto. Wysokość rabatu jest każdorazowo przydzielana do zakupów i jest uzależniona od wartości zrealizowanych rezerwacji, wg przelicznika stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik zobowiązany jest do czytelnego, kompletnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia formularza zgłoszeniowego, a dane mogą być w dowolnym momencie zweryfikowane przez obiekt noclegowy.

4. Przystąpienie do Programu jest możliwe poprzez wypełnienie formularza w trybie:

a) samodzielnego założenia przez Uczestnika programu konta w Portalu,

b) utworzenia konta wraz z aktywacją opcji Programu podczas zameldowania się na recepcji u jednego z Partnerów programu (w obiekcie noclegowym). O obecności tej opcji każdy obiekt noclegowy decyduje we własnym zakresie poprzez umieszczenie odpowiednich informacji na swojej recepcji.

5. Do skutecznego przystąpienia do Programu konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu Programu organizowanego przez Lion Management Sp. z o.o. (dostępnego na stronach www organizatora) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie ofert handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w §10 ust. 4.

6. Wyrażenie zgody oraz podanie adresu e-mail i innych danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do uczestnictwa w Programie.

7. Wyrażenie zgód, o których mowa w §3 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu, może nastąpić w trakcie rejestracji online lub w obiekcie noclegowym w zależności od warunków przystąpienia do Programu. Uczestnik Programu uzyskuje możliwość korzystania z usług Programu dopiero w momencie pełnej rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Paragrafu (po zalogowaniu się na swoje konto imienne).

4

IV. Zmiana regulaminu

1. Uczestnicy Programu przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, iż Program może ulec zmianie w każdym momencie. Wszelkie zmiany regulaminu i zasad funkcjonowania Programu zostaną każdorazowo ogłoszone Uczestnikom Programu za pośrednictwem Portalu, za pośrednictwem konta Uczestnika Programu w Portalu i/lub środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni przed wejściem w życie zmian.

2. Uczestnik Programu ma prawo rezygnacji z udziału w Programie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dalsze uczestnictwo w Programie po wejściu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. Uczestnicy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę Regulaminu, mogą zrezygnować z uczestnictwa w Programie w trybie wskazanym w §11 lub §12 Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

5

V. Status Stałego Klienta

1. Spełnienie warunków wymienionych w §3 uprawnia Uczestników Programu do rozpoczęcia procesu gromadzenia puli punktów premiowych przyznawanych do imiennego Konta Stałego Klienta Portalu. Korzystanie z Konta Stałego Klienta oraz gromadzenie punktów premiowych przez osoby niebędące jego imiennym właścicielem jest niezgodne z Regulaminem. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o utracie dostępu do Konta Stałego Klienta lub jakimkolwiek podejrzeniu nadużycia konta.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za negatywne konsekwencje błędnego lub niekompletnego wskazania informacji w formularzu rejestracyjnym oraz za utratę dostępu do konta, która w rezultacie doprowadziła do braku możliwości zapewnienia przez Organizatora prawidłowego korzystania przez Uczestnika z Programu.

3. Punkty premiowe zebrane za dokonane transakcje można wykorzystać na kolejne zakupy w Portalu. Przelicznik punktacji – zgodnie z Załącznikiem 1.

4. Niewykorzystane punkty wygasają po 365 dniach od daty przyznania puli punktów za dokonane transakcje (patrz Załącznik 1) – z zastrzeżeniem postanowień z §7 oraz §8.

5. W przypadku rezygnacji z transakcji przez Uczestnika, skutkujących zwrotem pełnej ceny usługi Uczestnikowi, liczba punktów premiowych zgromadzonych na Koncie zostaje pomniejszona o liczbę punktów premiowych uzyskaną przy nabyciu tej usługi. Warunkiem rozliczenia takiej rezygnacji lub reklamacji jest jednoznaczne całkowite anulowanie zarezerwowanego pobytu w obiekcie noclegowym za pośrednictwem funkcjonalności Portalu.

6. Punkty premiowe będą naliczane wyłącznie za usługi związane z pobytem w obiektach noclegowych i/lub inne zakupy u partnerów Portalu.

7. Niniejsze przywileje związane z imiennym Kontem Stałego Klienta wchodzą w życie z dniem założenia konta w systemie (na Portalu) w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu wypełnienia formularza on-line lub 72 godzin od momentu rejestracji na recepcji Lion Apartments (dotyczy wyłącznie obiektów, które umożliwiają rejestrację na recepcji zgodnie z p. 4b, par.3).

6

VI. Wykorzystywanie Punktów Premiowych

1. Status uczestnika Programu upoważnia do skorzystania z szeregu uprawnień oraz akcji promocyjnych, które są oferowane wyłącznie aktywnym użytkownikom Programu LALC.

2. Aktualna pula dostępnych do wykorzystania punktów jest zawsze widoczna w profilu użytkownika po zalogowaniu się na Konto Stałego Klienta i może być użyta do uzyskania zniżek za zakupy (do 95% zniżki).

3. Obiekty noclegowe, które umożliwiły Klientom zdobywanie punktów premiowych za dokonane rezerwacje i/lub zakupione usługi oznaczone są symbolem LALC.

4. Dla obiektów noclegowych, które umożliwiły Klientom wykorzystywanie zgromadzonych punktów premiowych podczas dokonywania rezerwacji noclegów Organizator za pośrednictwem Portalu udostępnia funkcjonalność zapłaty za pobyt punktami premiowymi. Opcja ta widoczna jest podczas przeszukiwania dostępnych ofert oraz na etapie dokonania rezerwacji w wybranym obiekcie noclegowym objętym Programem. Ponadto, Organizator udostępnia funkcjonalność automatycznego przeliczania (przewalutowania) dostępnych punktów na kwotę rabatu w wybranej przez użytkownika walucie planowanej transakcji, zgodnie z zapisami p.6, Załącznik 1.

5. Uczestnik Programu może przeznaczyć dowolną liczbę aktualnie dostępnych punktów w ramach opcji „dopłać punktami”, a wysokość rabatu może wynieść maksymalnie do 95% wartości koszyka jednorazowo – niezależnie od waluty transakcji zgodnie z Załącznikiem 1.

6. Uczestnik Programu może skorzystać z opcji „dopłać punktami” u każdego z Partnerów portalu, który w chwili dokonania przez Klienta rezerwacji jest aktywnym Partnerem Programu, tzn. umożliwia rozliczenie punktami premiowymi.

7. Status Stałego Klienta w Portalu wiąże się również z przywilejami i dostępem do dodatkowych promocji i ofert specjalnych niedostępnych poza Klubem LALC. Oferty typu okazje VIP, specjalne oferty wysyłane będą do uczestników Programu z wyprzedzeniem, co umożliwi im skorzystanie z wyjątkowych ofert i zniżek w trybie Premium.

8. Prawo do dysponowania punktami przysługuje osobie fizycznej, która realizuje imienną usługę noclegową będącą przedmiotem rezerwacji, a warunkiem naliczenia punktów jest posiadanie przez tego użytkownika aktywnego konta w Programie LALC.

9. W przypadku, gdy płatność za pobyt odbyła się poprzez wykorzystanie punktów premiowych, wówczas na fakturze czy paragonie będzie widniała jedynie kwota faktycznie zapłacona pieniędzmi, a nie wartość całej rezerwacji (opłaconej częściowo punktami).

7

VII. Zakres odpowiedzialności Uczestnika

1. Naruszenie przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego Regulaminu w jakimkolwiek zakresie, brak uregulowania należności za usługi związane z Programem (płatność rachunku za nocleg, faktury lub innego zobowiązania), nieuczciwe zachowanie nakierowane na nieuprawnione nabycie punktów premiowych, posługiwanie się fałszywymi danymi oraz zachowania godzące w regulaminy Obiektów Noclegowych (również dokonane przez osoby, które towarzyszyły Uczestnikowi lub w jego imieniu przebywały w Obiekcie Noclegowym) może skutkować – tymczasowym zawieszeniem Uczestnika Programu lub zakończeniem jego uczestnictwa bez uprzedzenia i bez odszkodowania – łącznie z anulacją wszystkich punktów zgromadzonych na Koncie Stałego Klienta Uczestnika Programu.

2. Uczestnik może zgłosić reklamację na czynności podjęte na podstawie ust. 1 niniejszego Paragrafu zgodnie z postanowieniami §9. Zawieszenie lub usunięcie Uczestnika z Programu nie wpływa na możliwość dochodzenia swoich praw przez Organizatora lub Partnerów Programu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

3. W czasie Zawieszenia Konta Klienta nie jest możliwe korzystanie z uprawnień wynikających z Programu. W czasie zawieszenia Konta Klienta Uczestnik Programu obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Organizatora. Organizator odwiesza Konto Klienta niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

8

VIII. Zawieszenie lub zakończenie Programu

1. Organizator ma prawo do wprowadzania przerwy w dostarczaniu usługi/programu LALC (Przerwy). O każdej planowanej Przerwie Organizator poinformuje Uczestnika Programu poprzez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie na stronach internetowych Portalu z zachowaniem co najmniej 3-dniowego terminu. Organizator może dodatkowo poinformować Uczestników Programu o planowanej Przerwie za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej Uczestnika Programu lub innych kanałów komunikacji elektronicznej wybranej przez użytkownika. Użytkownik ma możliwość wybrania preferowanych kanałów komunikacji elektronicznej w ustawieniach konta.

2. W przypadku wystąpienia nieplanowanej Przerwy Organizator dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonowania Programu.

3. Organizator jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, z ważnych przyczyn, o czym Uczestnicy zostaną poinformowaniu poprzez zamieszczenie informacji o planowanym Zakończeniu Programu na stronie internetowej Portalu z zachowaniem co najmniej 14-dniowego terminu. Uczestnik ma prawo do wykorzystania punktów przyznanych mu przed datą otrzymania informacji o zakończeniu funkcjonowania Programu, do dnia zakończenia Programu. Do ważnych przyczyn, o których mowa powyżej należą w szczególności:

a) Zmiana (lub zmiana interpretacji) w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, mająca jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie Programu,

b) istotna zmiana sytuacji rynkowej,

c) zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora,

d) istotna zmiana sytuacji ekonomicznej Organizatora,

e) e) konieczność modyfikacji, reorganizacji lub wymiany systemów informatycznych,

f) potrzeba zapobiegania nadużyciom,

g) likwidację firmy Organizatora,

h) zakończenie obecnego programu celem wdrożenia nowego.

4. W trakcie zawieszenia Programu lub po zakończeniu Programu Punkty Premiowe nie będą przyznawane / odliczane.

9

IX. Reklamacje

1. Jeżeli Uczestnik Programu uzna, że konto użytkownika zostało zawieszone i/lub Punkty Premiowe nie zostały naliczone, wykorzystane lub przewalutowane zgodnie z Regulaminem, może on zgłosić reklamację na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Reklamacje należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora programu w następującym trybie reklamacyjnym:

a) reklamacja ma być zgłoszona najpóźniej 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia zdarzenia,

b) zgłoszenie reklamacyjne powinno być wysłane z adresu e-mail powiązanego z kontem w Programie,

c) zgłoszenie reklamacyjne powinno być wysłane na adres customer.support@lbooking.online,

d) Reklamacje, aby umożliwić ich sprawną realizację, powinny zawierać dane pozwalające na jednoznaczna identyfikację Klienta (imię i nazwisko, dane adresowe / kontaktowe, nr Klienta, datę urodzenia itp.), opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia, oczekiwania co do działania Organizatora podczas realizacji reklamacji,

e) Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem i uzupełnienia informacji, jeżeli przekazane informacje zostaną uznane za niewystarczające do rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji,

f) Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec partnerów Portalu.

10

X. Ochrona Danych Osobowych

1. Wszelkie dane zgromadzone w procesie rejestracji lub w czasie trwania Programu są przetwarzane przez Spółkę Lbooking Smart Concept Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Siewna 25, NIP: 9452227304, REGON: 383230358, zarejestrowanej pod nr KRS 784394 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, która jest Operatorem Programu LALC oraz współadministratorem danych osobowych, działającym wspólnie z Holding Liwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-401) przy ul. Górczewskiej 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324377oraz wspólnie z „Wolw-Pol” Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (01-401) przy ul. Górczewskiej 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000205145, spółek będących współadministratorami danych osobowych Uczestników Programu oraz odpowiadających za przetwarzanie danych w celach wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora i Administratora Programu LALC, co oznacza w szczególności:

a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Programu w tym naliczenia, wykorzystania, przewalutowania Punktów,w celu obsługi Jego uczestnictwa w okazjach i promocjach VIP, Premium,

b) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu obsługi jego uczestnictwa w ofertach specjalnychi akcjach promocyjnych Partnerów Programu, opisanych w regulaminach tych akcji. Dbając o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych, Organizator zapewni taki rodzaj komunikacji marketingowej jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Uczestnika wyraźnej zgody na uczestnictwo w takiej aktywności,

c) prowadzenie badań statystycznych,

d) marketing bezpośredni własnych produktów lub ofertPartnerów Programu,

e) rozpatrywanie reklamacji,

f) kontakt z Uczestnikiem w przypadku, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, iż Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie usługi w Obiektach Noclegowych, w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom, lub brak opłacenia usługi (w tym błędne opłacenie).

3. Dane osobowe mogą być powierzone przez Organizatora podmiotom trzecim takim jak organy administracji państwowej jeżeli taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa oraz na podstawie stosownej umowy podwykonawcom wspierającym Organizatora w realizacji Programu - dostarczającym usługi informatyczne, teleinformatyczne, prawne, księgowe, a także firmom kurierskim i pocztowym lubinnym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów Programu.

4. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, oznacza, iż Organizator może przekazywać Uczestnikowi informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS/MMS, wiadomości PUSH oraz innych wskazanych przez Uczestnika form komunikacji. Dbając o prywatność, bezpieczeństwo oraz indywidualne preferencje Użytkowników Programu, Organizator zapewni Użytkownikowi prawo wyboru preferowanych kanałów komunikacji.

5. Na podstawie danych osobowych i historii Pobytów Lojalnościowych Uczestnika, a także na podstawie dotychczasowego korzystania z Programu, Organizator będzie z najwyższą starannością i dbałością o jakość tworzył spersonalizowane preferencje i zachowania rezerwacyjne (profilowanie). Dzięki temu Organizator będzie mógł przygotować oraz przedstawić Uczestnikowi indywidualną ofertę marketingową, dopasowaną do jego preferencji. Oznacza to, że Uczestnik będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od Organizatora oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii rezerwacji. Profil Uczestnika nie będzie wykorzystywany w inny sposób ani przekazywany osobom trzecim.

6. Uczestnikowi Przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądanie usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, o której mowa w §10 ust. 4 w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na czynności, które dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres, w którym usługi Programu będą świadczone tj. do czasu rezygnacji z Programu lub zakończenia samego Programu oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

10. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez następujący adres email: rodo@lbooking.online.

11

XI. Prawo odstąpienia

1. W przypadku przystąpienia do Programu w trybie, o którym mowa w §3 ust. 4 lit. a Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy dotyczącej jego udziału w Programie bez podania jakichkolwiek przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy (tj. od chwili otrzymania potwierdzenia rejestracji otrzymanej na podany w formularzu adres e-mail), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. W celu wykonania uprawnienia do odstąpienia, o którym mowa w ustępie 1. niniejszego Paragrafu Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć odstąpienia od umowy dotyczącej udziału Uczestnika w Programie poprzez złożenie stosownego Oświadczenia w trybie wysłania pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: customer.support@lbooking.online.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia Uczestnik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

12

XII. Informacje ogólne

1. Uczestnicy Programu mogą w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny. W celu rezygnacji należy wybrać opcję „rezygnuję z udziału w Programie LALC” w widoku zalogowanego użytkownika konta na Portalu.

2. Rezygnacja z udziału w Programie jest równoznaczna z likwidacją konta i zrzeczeniem się całej puli zdobytych w Programie Punktów Premiowych bez możliwości ich przeniesienia na inne konto i bez możliwości odzyskania.

3. Uczestnicy programu nie są uprawnieni do żądania wypłaty równowartości zdobytych punktów ani do przekazywania równowartości tych punktów w ramach konta na Portalu.

4. Odpowiedzialność Organizatora w ramach Programu jest ograniczona do aktualnie dostępnej (niewykorzystanej) puli punktów na koncie użytkownika nie stanowiącej przedmiotu reklamacji lub anulacji po stronie użytkownika lub któregokolwiek z partnerów Portalu.

5. Pytania natury technicznej lub usterki techniczne należy zgłaszać na adres customer.support@lbooking.online.

6. Zapytania dotyczące współpracy w ramach Programu Premiowego LALC należy wysłać na adres partner@lbooking.online.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu. Zasady naliczania i wygaszania punktów premiowych za zakupy w Portalu LBookingLETSBOOK.ONLINE (https://letsbook.online).

1. Punkty premiowe naliczane są proporcją 20:1. Za każde 20 (dwadzieścia)jednostek umownych (j.u.) wyrażonych w jednej z walut obsługiwanych przez Portal Uczestnik otrzymuje 1 (jeden) punktów.

2. Punty premiowe naliczają się automatycznie najpóźniej 2 doby po zakończeniu pobytu w obiekcie noclegowym, ale nie wcześniej niż 1 doba po zakończonym pobycie (wymeldowanie).

3. Niewykorzystane punkty wygasają po 365 dniach od daty przyznania punktów za dokonane transakcje lub po przekroczeniu 750 punktów dostępnych jednorazowo. Przykładowo, punkty zdobyte za dwudniowy pobyt rozpoczynający się w dniu 29.01.2020 roku ważne będą przez 365 dni – najpóźniej od 2.02.2020 godz. 00:00:01 do 31.01.2021 godz. 23:59:59. Użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata za niewykorzystane w terminie punkty, ani równowartość tych punktów w przeliczeniu na kwotę pieniężną. Raz wykorzystane punkty nie podlegają ponownemu wykorzystaniu, np. anulacja rezerwacji nie skutkuje zwrotem punktów.

4. W przypadku, gdy transakcja jest opłacana punktami premiowymi, wciąż istnieje możliwość zdobycia kolejnych punktów premiowych za dokonaną rezerwację. W tym przypadku nowe punkty premiowe naliczą się automatycznie do Konta Stałego Klienta na następujących zasadach:

• transakcja opłacona punktami w proporcji 95% lub mniej – nowe punkty naliczą się zgodnie z przelicznikiem (punkt 1) proporcjonalnie od kwoty, która nie była opłacona punktami.

• przykładowo: Uczestnik rezerwuje pobyt w obiekcie noclegowym na kwotę 1000 zł i opłaca 45% ceny rezerwacji pieniędzmi w wybranej przez siebie walucie (PLN) (dopłacając 55% zgromadzonymi na koncie punktami). W tym przypadku Uczestnik zdobywa nowe punkty premiowe za zakupy od kwoty zapłaconej w walucie: 450 zł (1000 zł x 45%), zgodnie z przelicznikiem. Nowa pula punktów naliczonych za tę transakcję wyniesie 22,5 pkt (450/20=22,5) i będzie widoczna na koncie użytkownika najpóźniej 2 doby po zakończeniu pobytu (zgodnie z p.2).

5. Historię transakcji oraz aktualny stan konta (dostępną liczbę punktów) zalogowany użytkownik może sprawdzić w swoim profilu uczestnika Programu LALC na Portalu.

6. Przewalutowanie punktów odbywa się na podstawie tabeli wymiany walut, którą Organizator Programu LALC prowadzi w oparciu o średnie kursy NBP na potrzebę zarządzania transakcjami w walutach dostępnych na Portalu. Przewalutowanie jest dostępne w czasie rzeczywistym w widoku „zapłać punktami” każdorazowo po zmianie waluty, w której Klient chciałby dokonać rezerwacji.