Najlepsze ceny. Najlepsze oferty.

Regulamin Serwisu Internetowego

Lion Apartments
1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia:
a. usług złożenia Zamówienia na Usługę najmu; b. Usług świadczonych drogą elektroniczną tj. np. newslettera, wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy za pośrednictwem serwisu internetowego www.lion-apartments.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym), przez Karolinę Ambarcumian, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą LION MANAGEMENT SP. Z O.O., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Gdańsk, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001046504, pod adresem: ul. Smolna 1D, 81-771 Sopot, NIP: 5851501532, zwanego dalej Lion Apartments.

2. Kontakt z Lion Apartments może odbywać się za pośrednictwem: a. poczty tradycyjnej pod adresem RECEPCJI: ul. Grunwaldzka 50, 81-771 Sopot;
b. poczty elektronicznej, pod adresem: SOPOT@LION-APARTMENTS.PL;
c. telefonu: +48 511 813 055, +48 888 445 276 d. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Lion Apartments w witrynie internetowej www.lion-apartments.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Lion Apartments, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

5. Lion Apartments informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Klienta sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

2

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
Bon turystyczny - Polski Bon Turystyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U.2021.839 z póżn. zmianami);
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Dostępność – oznacza, że Pokój lub Apartament jest wolny i Klient może w wybranym przez siebie terminie wynająć Pokoju lub Apartament od Lion Apartments;
Kalendarz - za pomocą Kalendarza Klient może sprawdzić Dostępność Pokoju lub Apartamentu;
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument - Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
Pokój lub Apartament – pomieszczenie lub lokal mieszkalny, opisany w Serwisie, który może zostać wynajęty przez Klienta;
Recepcja – punkt przyjmowania Klientów przez Lion Apartments znajdujący się pod adresem: ul. Grunwaldzka 50, 81-771 Sopot; Regulamin – niniejszy dokument; Regulamin Obiektu – dokument stworzony przez Lion Apartments, z którym można się zapoznać w Pokoju lub Apartamencie; reguluje zasady korzystania z Pokoju lub Apartamentu oraz odpowiedzialność Klienta za nieprzestrzeganie zasad korzystania z Pokoju lub Apartamentu, Regulamin obiektu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;
Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.lion-apartments.pl, którego właścicielem i administratorem jest Lion Apartments, za pomocą którego Klienci zawierają z Klientem Umowę najmu oraz Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną;
Umowa najmu (Umowa najmu/Najem) - Umowa, na mocy której Lion Apartments oddaje Klientowi Pokój lub Apartament odpłatny najem, w terminie, który Klient wskazuje podczas składania Zamówienia, na zasadach sformułowanych w niniejszym Regulaminie, w rozdziale o tytule „VIII. Zasady zawierania Umowy najmu”;
Usługi – usługi świadczone przez Lion Apartments na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Usługi dodatkowe - usługi, inne niż Najem, które świadczy Lion Apartments na rzecz Klientów, których zakres i cena podane są na stronach Serwisu; Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Voucher – dokument w formacie PDF, który zawiera kod uprawniający do wykorzystania określonej w dokumencie kwoty jako środek zapłaty za Najem w Serwisie lub wykonania przez Lion Apartments usługi opisanej w Voucherze na rzecz osoby, która nim dysponuje, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
Zameldowanie – rejestracja Klienta w Pokoju lub Apartamencie, odbywająca się w Recepcji, która polega na wypełnieniu formularzy meldunkowych przygotowanych przez Lion Apartments i wydaniu kluczy do Pokoju lub Apartamentu; Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu z Lion Apartments, na zasadach określonych w Regulaminie, w rozdziale o tytule „VII. Zasady zawierania Umowy najmu”;

3

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Lion Apartments, w ramach Serwisu umożliwia Klientom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.

2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu: o urządzenie z dostępem do Internetu, o dostęp do poczty elektronicznej, o najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script, o program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

4. Zabronione jest korzystanie przez Klienta z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Lion Apartments, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

4

IV. Usługi

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

2. Lion Apartments umożliwia korzystanie z następujących bezpłatnych Usług: a. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
b. skorzystania z formularza umożliwiającego Klientom kontakt z Lion Apartments,
c. przekierowania na zewnętrzne social media,
d. udostępnianie Kalendarza,
e. świadczenie Usługi Newsletter. oraz odpłatnych Usług Najmu, Voucheru i Usług dodatkowych.

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług wskazano w niniejszym Regulaminie w ppkt poniżej.

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Serwisu.

5. Klient ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Lion Apartments. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta za pośrednictwem formularza.

6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przekierowaniu na zewnętrzne social media w postaci m.in. Facebooka oraz Instagrama jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego serwisu.

7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu Kalendarza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia dedykowanego przycisku.

8. Klient ma możliwość otrzymywania od Lion Apartments informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Lion Apartments wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

9. Lion Apartments ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5

V. USŁUGA NAJMU

1. Lion Apartments umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie Umowy najmu.

2. Lion Apartments świadczy Usługę najmu na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu.

3. Umieszczone w serwisie informacje dot. Pokojów lub Apartamentów, w szczególności ich opisy, parametry, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Niektóre zaproszenia mogą być oznaczone jako „Oferty specjalne”.

4. W przypadku Ofert specjalnych Lion Apartments wyłącza możliwość zmian w zakresie Najmu.

5. Klient jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia za świadczenie Usługi najmu.

6. Wynagrodzenie jest płatne z góry, w terminie wskazanym na stronach Serwisu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia.

7. Lion Apartments może żądać uiszczenia przez Klienta zadatku w wysokości wskazanej podczas składania Zamówienia w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia.

8. Uiszczony przez Klienta zadatek zalicza się na poczet Wynagrodzenia.

6

VI. Kaucja

1. Lion Apartments może zobowiązać Klienta do uiszczenia opłaty kaucyjnej w wysokości 500 zł (dalej jako: „Kaucja”). Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń Lion Apartments wynikających z Umowy Najmu, jak również zabezpieczenie na wypadek naliczenia kar umownych naliczonych ze względu na nieprzestrzeganie Regulaminu obiektu.

2. Kaucja zabezpieczana jest przez Lion Apartments poprzez płatność kartą kredytową z preautoryzacją. tj. w momencie płatności następuje czasowe zablokowanie środków płatniczych do wysokości wskazanej na stronach internetowych Serwisu celem późniejszego zatwierdzenia płatności do rozliczenia.

3. W wyjątkowych przypadkach Lion Apartments może umówić się również z Klientem na płatność Kaucji za pośrednictwem przelewu tradycyjnego.

4. Rozliczenie płatności następuje do 4 dni od chwili zakończenia Umowy Najmu, po uprzednim potrąceniu ewentualnych należności przysługujących Lion Apartments. Przez potrąceniem należności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Lion Apartments poinformuje na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o zdarzeniu powodującym potrącenie należności oraz wysokość potrąconej należności.

7

VII. VOUCHER

1. Lion Apartments umożliwia za pośrednictwa Serwisu zakup Vouchera.

2. Umieszczone w Serwisie informacje dot. Voucherów w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady zawierania Umowy zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie w punkcie VII o tytule „Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Najmu lub Voucheru”.

4. Vouchery są przesyłane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Voucher może być zrealizowany w terminie roku od dnia złożenia Zamówienia na Voucher.

6. Lion Apartments jest jedynym emitentem Voucherów.

7. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

8

VIII. ZAWARCIE UMOWY NAJMU I UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI VOUCHERA

1. Lion Apartments umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie Umowy najmu Pokoju lub Apartamentu lub Umowy o świadczenie usługi Vouchera, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.

2. Umowę Najmu może zawrzeć osoba fizyczny, która ukończył 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, a także Przedsiębiorca.

3. Lion Apartments na stronie Serwisu prezentuje Klientom informacje dotyczące Pokojów lub Apartamentów m.in. w zakresie ilości osób dla których Pokój lub Apartament może być wynajęty, a także udostępnia Kalendarz, za pomocą którego Klient może sprawdzić dostępność Pokoju lub Apartamentu w określonym terminie i cenę za Najem poszczególnych Pokojów lub Apartamentów.

4. W celu złożenia Zamówienia, Klient, po sprawdzeniu dostępności Pokojów i Apartamentów w określonym terminie za pomocą Kalendarza, wybiera Pokój lub Apartament, który chce wynająć, dodaje, za pomocą checkboxów Usługi dodatkowe, a następnie składa Zamówienie przez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu.

5. Klient, korzystając z Kalendarza może również złożyć Zamówienie na usługę Vouchera. W tym celu Klient wybiera rodzaj Vouchera, który chce zamówić, a następnie składa Zamówienie przez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu.

6. Zamówienie zostaje złożone Lion Apartments w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Najmu lub Umowy o świadczenie Usługi Vouchera będącej przedmiotem Zamówienia.

7. Formularz Zamówienia jest obsługiwany przez dostawcę systemu teleinformatycznego Lion Apartments. Dostawcą jest Profitroom S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta 9, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), pod numerem KRS 0000793213; NIP: 525-24-23-458; REGON: 141374990.

8. Oferta złożona w formie elektronicznej wiąże Klienta, jeśli na podany przez niego adres poczty elektronicznej, Lion Apartments prześle potwierdzenie złożenia Zamówienia.

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą uiszczenia zadatku lub całkowitej kwoty Wynagrodzenia za świadczenie Usługi Najmu lub Usługi Vouchera, w zależności od rodzaju złożonego Zamówienia.

10. Klient może również złożyć Zamówienie na Najem lub Voucher za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Klient powinien: a) w treści wiadomości elektronicznej, kierowanej do Lion Apartments, wskazać rodzaj Vouchera lub rodzaj Pokoju lub Apartamentu, który chce wynająć, informację o ilości osób lub zwierząt, które mają korzystać z Pokoju lub Apartamentów ramach Najmu, wskazać Usługi dodatkowe, z których chce skorzystać;
b) podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, nr karty płatniczej
c) poinformować o chęci otrzymania faktury VAT i wskazać wszystkie wymagane do jej wystawienia dane, których zarząda Lion Apartments.

12. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Lion Apartments poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Voucheru lub Najmu.

13. W przypadku Klienta, który jest Konsumentem, Lion Apartments każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła Konsumentowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia oraz informację, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

14. Umowa zostaje zawarta z chwilą uiszczenia przez Klienta zadatku, a w przypadku Ofert specjalnych i Voucheru, uiszczenia całkowitego Wynagrodzenia.

15. Po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Najmu lub Vouchera, Lion Apartments potwierdza Konsumentowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub pisemnie na podany przez Konsumenta adres. 16. Umowa o świadczenie Usługi Najmu lub Vouchera zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9

IX. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie płatności, które zobowiązany jest ponieść Klient w związku z zawieraną Umową Najmu, a także Umową o świadczenie Usługi Vouchera są podawane w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient może uiścić płatności za pośrednictwem: a. przelewu na rachunek bankowy Lion Apartments wskazany w Serwisie (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Lion Apartments potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Lion Apartments),
b. płatności elektronicznej, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej zintegrowanego z Serwisem (realizacja Najmu jest możliwa po otrzymaniu przez Lion Apartments informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta),
c. Bonu turystycznego.

3. Klient jest zobowiązany uiścić zadatek w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia.

4. W przypadku braku uiszczenia zadatku w terminie, o którym mowa w ppkt. 5 powyżej, Umowę uważa się za niezawartą.

5. W przypadku Zamówień wobec których Lion Apartments zażądał uiszczenia zadatku, Klient może opłacić pozostałą część Wynagrodzenia gotówką, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Najmu, chyba, że Lion Apartments zgodził się przesunąć termin płatności.

6. W przypadku, gdy Klient uchyla się od zapłaty pozostałej części Wynagrodzenia, po wpłaceniu zadatku, Lion Apartments ma prawo odmówić Zameldowania Klientowi.

10

X. ZMIANA UMOWY NAJMU

1. Lion Apartments umożliwia Klientowi dokonanie zmian w zakresie Usługi Najmu najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Najmu.

2. W przypadku Ofert specjalnych Klient nie może dokonać zmian w zakresie Usługi Najmu.

3. W celu zmiany Najmu, Klient kontaktuje się z Lion Apartments za pośrednictwem wiadomości e-mail w treści podając informację dotyczące zmiany Umowy Najmu lub systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Lion Apartments do zawarcia Umowy Najmu.

4. Lion Apartments, po sprawdzeniu Dostępności Pokoju lub Apartamentu, w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia zmian przez Klienta, informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy zmiana została dokonana.

5. W przypadku, gdy ze względu na brak Dostępności, Lion Apartments nie będzie mógł zrealizować zmiany, umożliwi Klientowi złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu. W takim przypadku zastosowanie będą miały postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie umownego odstąpienia od Umowy Najmu.

11

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient, który jest Konsumentem ma prawo, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia jej zawarcia bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Lion Apartments. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy).

2. Lion Apartments z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku: a. Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Lion Apartments wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Lion Apartments utraci prawo odstąpienia od Umowy,
b. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

4. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone również w pozostałych przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku Umowy najmu.

6. Klient może odstąpić od Umowy najmu nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Najmu (umowne prawo do odstąpienia od umowy).

7. W przypadku, gdy Klient skorzysta z umownego prawa do odstąpienia od umowy, uiszczony przez Klienta zadatek lub Wynagrodzenie są zwracane w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Najmu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

8. Klient może odstąpić również od Umowy najmu później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Najmu, ale nie później niż o godzinie 16:00 w dniu rozpoczęcia Najmu. W takim przypadku Lion Apartments zatrzymuje zadatek.

9. Umowne prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku Ofert specjalnych, a także po godzinie 16:00 w dniu rozpoczęcia Najmu.

12

XII. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

1. Każdy Klient Serwisu jest zobowiązany do: a. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
b. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Lion Apartments danych,
c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Klient i osoby, którym udostępnia Pokój lub Apartament są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu obiektu.

3. Klient, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Najmu, jest zobowiązany dokonać Meldunku w sposób wskazany przez Lion Apartments. Po indywidualnym ustaleniu i potwierdzeniu przez Lion Apartments, Klient może dokonać również Meldunku później niż w dniu rozpoczęcia Najmu.

4. W przypadku odmowy dokonania Meldunku w wyznaczonym przez Lion Apartments terminie, Lion Apartments może wypowiedzieć Umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

5. Klient nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Klientów czy Lion Apartments, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

6. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Lion Apartments;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Lion Apartments, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA Z TYTUŁU UMOWY NAJMU

1. Klient, zobowiązuje się opuścić Pokój lub Apartament w dniu wskazanym w Umowie Najmu jako ostatni dzień świadczenia Usługi najmu do godziny 11:00.

2. Pokój lub Apartament wraz z kompletem kluczy, po zakończeniu Umowy Najmu, powinny zostać wydane Lion Apartments w stanie niepogorszonym.

3. W przypadku zagubienia kluczy do Pokoju lub Apartamentu, Klient zapłaci karę umowną w wysokości 350 zł.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia zaistniałe z jego winy lub winy osób przebywających razem z nim w Pokoju lub Apartamencie.

5. W przypadku stwierdzenia szkody, Lion Apartments może potrącić kwotę odpowiadającą wysokości szkody z uiszczonej przez Klienta Kaucji.

6. Zanim Lion Apartments dokona potrącenia, o którym mowa powyżej, poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o zaistnieniu szkody, przysyłając zebraną dokumentację związaną ze szkodą i poinformuje o dokonaniu potrącenia.

7. Lion Apartments ma prawo wypowiedzieć Umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym.

8. Przez wykraczanie w sposób rażący przeciwko porządkowi domowemu rozumie się w szczególności: a. nieprzestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w budynku, w którym znajduje się Pokój lub Apartament;
b. oddanie Pokoju lub Apartamentu w podnajem lub użyczenie osobom trzecim;
c. przekroczenie liczby osób korzystających z Pokoju lub Apartamentu powyżej liczby wskazanej podczas zawierania Umowy Najmu;
d. nieprzestrzeganie innych postanowień Regulaminu Obiektu skutkujące koniecznością wezwania przez Lion Apartments Policji bądź innych służb porządkowych.

9. W przypadku wypowiedzenia Umowy Najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, Lion Apartments zatrzymuje Wynagrodzenie z tytułu Umowy najmu tytułem kary umownej.

14

XIV. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może zgłaszać Lion Apartments reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: LION MANAGEMENT KAROLINA AMBARCUMIAN, ul. Grunwaldzka 50, 81-771 Sopot, na adres poczty elektronicznej: sopot@lion-apartments.pl lub pod numerem telefonu: +48 511 813 055

2. W reklamacji Klientem powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Lion Apartments zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klientem, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Lion Apartments wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

15

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Klientów dane osobowe, Lion Apartments zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

16

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Lion Apartments jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w Regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Lion Apartments jest zabronione.

5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lion Apartments a Klientem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lion Apartments a Klientem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Lion Apartments.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Regulamin Serwisu Internetowego

Pobierz pdf